Fæstning og Fristed

Yderligere er medtaget et afsnit af Hugo Matthiessens bog hvori (på side 131) beskrives om de franske reformerte' s ankomst til Fredericia.

"De landflygtige franske huguenotter, som 1720 fra deres Tilflugtssted i Tysk- land indkaldtes af Regeringen til Fredericia og benaadedes med Privilegier og værdifulde Markjorder inden- og udenfor Voldene, etableredes jo som en Koloni, og Menighedens Stamme udgjorde saaledes fra første Færd en sluttet Enhed, næsten en lille Republik, hvis Velfærd var betroet et valgt Forstanderskab af "Ældste".

At Flertallet af Kolonisterne havde faaet Byggepladser anvist i Trinitatis eller Dansk Sogns østlige Dele, hvor ogsaa Kirke, Skole og Præstegaard kom til at ligge, bidrog yderligere til at afsondre deres Samfund, der blev som en lille By for sig indenfor Byen. Snævert forenede, ikke alene ved Privilegierne og Jordens Dyrkning, men ogsaa i Tro, Traditioner, Sprog, Afstamning og indbyrdes Ægteskaber, indplantede de Reformerte saaledes "et lille Frankrig" i det i Forvejen saa blandede Fredericia.

De klingende Slægtsnavne - Blond - Feu - Deleuran - Devantier - Dufresne - Dupont - Fournais - Honoré - Vilain og deslige bevaredes trofast, hvor ublid en Behandling, baade i Tale og Skrift, de end maatte døje hos Byens øvrige Befolkning".

Ønsker man yderligere at fordybe sig i de reformerte slægters historie, findes der en del bøger om emnet. - Vi nævner nogle eksempler:

  1. "Stamtavlen over Slægter i den franske reformerte Coloni og Menighed i Frede- ricia" - af pastor Ludwig.
  2. "Fredericia-kolonien" - af N. C. Lukmann. I denne bog skriver forfatteren om fornævnte pastor Ludwig (side 115): "J. Ludwig (1883-1897), født i Ellighausen, Kanton Thurgau, død 1930, efter at havde ledet et Børnehospital i Basel. Han skrev talrige Arbejder om Menighedens Historie og samlede Koloniens Stamtavler 1896, fornyet 1910, saaledes at Koloni- ens samtlige Medlemmer kan følge deres Slægt tilbage til før 1700. Arbejdet er i sin Art enestående i Danmark, hvor der nok findes adskillige private Stamtavler for enkelte Slægter, men intet tilsvarende for et helt Samfund".
  3. "Fæstning og Fristed" - af Hugo Matthiessen.
  4. "Kongens Kolonister". De fransk-reformerte i Fredericia af Alfred Jeppesen. Udkommet i 1982.